Dr. Tóth Bence
Ügyvéd

Minden valótlan tény felismerése egy lépéssel közelebb visz, a való tényálláshoz.

Rejtő Jenő

Magamról

Dr. Tóth Bence

Ügyvéd

Fő szakterületeimnek tekintem a társadalmi szervezetek jogát, a kötelmi jogot, illetve a klasszikus civilisztika valamennyi aspektusát.

Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudomámyi Karán folytattam, ahol jogász szakképzettséget szereztem. Az egyetem elvégzését követően Kaposváron, a 7. sz. Ügyvédi Irodánál helyezkedtem el ügyvédjelöltként, ahol a szakvizsgához szükséges joggyakorlati időmet megszakítás nélkül töltöttem. A jogi szakvizsga eredményes letétele óra tevékenykedem egyéni ügyvédként.

Dr. Tóth Bence

Dolgozzunk együtt

Ügyvédként, a hivatásom gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon elő kívánom segíteni az Ön jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Amennyiben olyan jellegű problémája van, amelynek megoldásához ügyvédre van szüksége, forduljon hozzám bizalommal.

Szakterületeim

Jogi személyekkel kapcsolatos ügyintézés

Jogi személy törvényben meghatározott típusban, törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető. Jogi személyekkel, így gazdasági társaságokkal (pl. korlátolt felelősségű és betéti társaságokkal) és különösen társadalmi szervezetekkel (pl. egyesületekkel és alapítványokkal) kapcsolatos ügyintézés, a jogi személyek létesítése, az adataikban bekövetkezett változások átvezetése és a jogi személy megszüntetése tárgyában indított és indítandó eljárások során jogi képviselet ellátása az illetékes törvényszék cégbírósága előtt.

Kötelmi és dologi jog

A szerződés a polgári jog alapvető meghatározó eleme. Általános megnyilatkozási formájában legalább két részes alanyt feltételez. Szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. Szerződésekkel, különösen ingatlan tulajdonjogának megszerzését célzó szerződésekkel (pl. adás-vételi és ajándékozási szerződések) kapcsolatos ügyintézés és képviselet ellátása, tipikusan az illetékes kormányhivatal földhivatali osztálya előtt.

Polgári jogi jogviták

Természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült kötelemfakasztó tényekből, így különösen szerződésből, szerződésen kívüli károkozásból, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből, egyoldalú jognyilatkozatból, értékpapírból, jogalap nélküli gazdagodásból, megbízás nélküli ügyvitelből és utaló magatartásból eredő jogvitákban képviselet ellátása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok előtt.

Büntető védelem

Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Bűncselekmény elkövetésére irányuló megalapozott gyanú közlését megelőzően, illetve azt követően büntető védelem ellátása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok előtt, illetve bűncselekményel kapcsolatos viktimizációt követően sértetti képviselet teljes körű ellátása.

Kapcsolat